RAU JOB FAIR 2019 (edi?ia VI)

Târgul de joburi ?i internshipuri RAU JOB FAIR î?i propune s? contribuie la facilitarea inser?iei pe pia?a muncii a studen?ilor, masteranzilor ?i absolven?ilor de studii superioare, indiferent de universitatea de provenien??, creând un mediu de interac?iune concret între ace?tia ?i poten?ialii angajatori.

RAU JOB FAIR, edi?ia a VI-a, va avea loc pe data de 16 APRILIE 2019, între 10:00 – 17:00, la Universitatea Româno-American? (hol principal) cu sediul în Bld. Expozi?iei 1B, sector 1, Bucure?ti.

Târgul este deschis oric?rei persoane – studen?i, masteranzi sau absolven?i de studii superioare în c?utarea unui loc de munc?, indiferent de Universitatea de provenien??. Participarea se realizeaz? în urma complet?rii unui formular de înscriere online.

Urm?toarele companii te a?teapt? la RAU JOB FAIR 2019:

 


Domenii Angajare:
Software Development / IT / Controlul calit??ii / Art / Producer / Security / Analytics / Achizi?ii / Logistic? / Aprovizionare / Resurse Umane / Internship

Domenii Angajare: Internship / IT / Achizi?ii – – Aprovizionare / Vânz?ri / Marketing / Internet – eCommerce / Contabilitate / Finan?e / Controlul calit??ii

Domenii Angajare:
Vânz?ri / Telecomunica?ii / Comercial / Servicii clien?i

Domenii Angajare: Customer support – Client service / IT Software / IT Hardware / Contabilitate / Finan?e / Resurse Umane / Marketing
Domenii Angajare:
Vânz?ri / Servicii clien?i / IT / Logistic? / Aprovizionare / Juridic / Resurse Umane / Financiar
Domenii Angajare:
Contabilitate / Finan?e / Transporturi / Achizi?ii – Logistic? – Aprovizionare
Domenii Angajare:
Asigur?ri / Contabilitate / Finan?e / Controlul calit??ii / Achizi?ii – Aprovizionare / IT / Management / Customer support / Internet – eCommerce / Rela?ii Publice / Training / Resurse Umane / Juridic
Domenii Angajare:
Customer support – Client service / Contabilitate / Finan?e / Administra?ie / Management / Juridic / IT Software / IT Hardware / Achizi?ii – Logistic? – Aprovizionare / Resurse Umane
Domenii Angajare:
Servicii clien?i (Barman, Hostess, etc.) / Call Center / Securitate
Domenii Angajare:
Front Office
Domenii Angajare:
Servicii clien?i (Chelner, etc.) / Recep?ie / Vânz?ri / Resurse Umane / Management
Domenii Angajare:
TBA
Domenii Angajare:
Servicii clien?i (Chelner, etc.) / Recep?ie / Vânz?ri
Domenii Angajare:
Rela?ii clien?i / Vânz?ri / Controlul calit??ii / Finan?e / Juridic
Domenii Angajare:
TBA
Domenii Angajare:
Rela?ii clien?i / Vânz?ri / Controlul calit??ii
Domenii Angajare:
Asigur?ri / Vânz?ri / Contabilitate / Internet – eCommerce / Customer support / IT / Marketing / Rela?ii Publice / Resurse Umane / Internship / Juridic
Domenii Angajare:
Internship / Customer support – Client service / IT Software / IT Hardware / Juridic / Contabilitate / Finan?e / Management / Administra?ie / Resurse Umane
Domenii Angajare:
Head Office /
Vânz?ri / Internship
Domenii Angajare:
IT / Finan?e
Domenii Angajare:
Vânz?ri / Suport Tehnic
Domenii Angajare:
Software Development / IT / Marketing / Analytics
Domenii Angajare:
Servicii clien?i (ghid)
Domenii Angajare: Consultan?? / Vânz?ri
Domenii Angajare:
toate pozi?iile aferente unui hotel
Domenii Angajare:
Organiz?ri evenimente
Domenii Angajare:
TBA
Domenii Angajare:
TBA
Domenii Angajare:
TBA
Domenii Angajare:
TBA
Domenii Angajare:
TBA

Particip? gratuit la RAU JOB FAIR 2019. Înscrie-te AICI !

 

WORKSHOPURI:

Evenimentul cuprinde pe lâng? activit??ile clasice de recrutare ?i selec?ie, desf??urarea în paralel a unor workshopuri tematice sus?inute de c?tre companiile expozante menite s? ofere informa?ii utile pentru dezvoltarea carierei în raport cu provoc?rile actuale ale mediului economic.

Pentru studen?ii URA, participarea la workshopuri se va considera Activitate Extracurricular?.

10:00 – 11:00 [ Sala Senatului ]

”Searching for your true talent? Start @ Deloitte!

Speaker: TBA

11:00 – 12:00 [ Biblioteca Virtual? ]

How to build your personal branding with P&G ?

Speaker: Andreea Mure?an

12:00 – 13:00 [ Sala Senatului ]

”Become a Tech Master @ Stefanini!”

Speaker: Alexandru Marinescu, Senior Developer

14:00 – 15:00 [ Biblioteca Virtual? ]

”Cum s? te prezin?i la interviu ?” (TELEKOM)

Speaker: Mihai Com?a

15:00 – 16:00 [ Sala Senatului ]

”Valori ?i principii. Ce carier? din domeniul juridic ?i se potrive?te?”

Speaker: Radu Neme?, Managing Partner ONV LAW

DE CE S? PARTICIPI LA RAU JOB FAIR?

 • Este un eveniment GRATUIT
 • Înscriere rapid?, direct pe website
 • Loca?ie avantajoas? – direct în campusul t?u
 • Acces la o serie de joburi ?i intershipuri în cadrul unor companii mari din domeniile finan?e-b?nci, turism, IT ?i nu numai
 • Posibilitatea de a participa la o serie de workshopuri, având ocazia de a te dezvolta ?i de a acumula experien?? pre?ioas? pentru viitoarea ta carier?

INFORMA?II UTILE ÎN CAUTAREA UNUI JOB / INTERNSHIP ÎN 2019:

 • angaj?rile se vor face în special în zona de vânz?ri (comercial), customer support – client service, IT ?i contabilitate-finan?e
 • aproape 50% dintre angajatori vor c?uta studen?i sau absolven?i (sub 3 ani de experien??) pentru pozi?iile de Junior
 • în recrutarea Juniorilor, pentru angajatori, un internship sau un stagiu de practic? va conta la fel de mult ca experien?a acumulat? la un posibil job anterior; imediat dup? acestea, recrutorii vor lua în calcul facultatea sau programul de masterat absolvit
 • 60% dintre companii vor c?uta programe de internship, training-uri, voluntariat, etc., în CV-urile studen?ilor sau proasp?t absolven?ilor
 • abilit??ile de comunicare, flexibilitatea, adaptabilitatea, orientarea c?tre rezultate ?i atitudinea proactiv? vor fi cele mai importante Soft-Skill-uri c?utate de recrutori
 • 57% dintre companii vor cre?te în 2019 salariile (cu maxim 10%)
 • în 2018, firmele vor s? le ofere angaja?ilor lor, pe lâng? salariu, tichete de mas?, asigur?ri medicale private, program de lucru flexibil, telefon mobil ?i laptop ?i, în plan secund, alte avantaje
 • 85% dintre recrutori estimeaz? c? bugetul companiei pentru dezvoltarea salaria?ilor (training-uri, etc.) fie va r?mâne la fel ca în anul precedent, fie va cre?te cu pân? la 10%
 • peste 50% dintre companii pl?nuiesc s? recruteze în 2018 între 1 si 10 studen?i pentru un internship sau un stagiu de practic?

RECRUTARE 2019 – SFATURI DE LA ANGAJATORI:

 • candida?ii trebuie s? fie multilateral dezvolta?i, respectiv s? realizeze activit??i care s? le antreneze anumite abilit??i necesare pentru job: comunicare, lucru în echip?, multi-tasking, etc.
 • candida?ii trebuie s? vin? preg?ti?i la interviu, în sensul în care s? cunoasc? domeniul de activitate al companiei în cadrul c?reia au aplicat, proiectele sale, etc.
 • în timpul interviului, candida?ii trebuie s? fie proactivi, adic? sa pun? ?i ei intreb?ri angajatorilor despre echip?, mediul de lucru intern, etc., nu doar s? r?spund? la întreb?ri
 • studen?ii sau proasp?t absolven?ii trebuie s?-?i stabileasc? 1-2 direc?ii de carier? ?i s? nu mearg? pe ideea c? se pot adapta la orice fel de loc de munc?
 • candida?ii trebuie s? aplice doar pentru acele posturi pentru care îndeplinesc cel pu?in condi?iile minime men?ionate în anuntul de recrutare
 • candida?ii trebuie s? cunoasc? realitatea financiar? a pie?ei muncii ?i s?-?i ajusteze preten?iile salariale în func?ie de natura jobului pentru care au aplicat ?i în func?ie de dimensiunea companiei ?i puterea industriei respective
 • se recomand? candida?ilor s?-?i personalizeze CV-ul ?i scrisoarea de inten?ie în func?ie de postul pentru care aplic? ?i compania care-l ofer?, evitând formatele generale
 • se recomand? candida?ilor s? nu întârzie la interviu, iar dac? intervine ceva extrem de urgent ?i nu mai pot ajunge în niciun fel la interviu, s? anun?e cât de repede se poate ?i s? încerce s? reprogrameze
 • se recomand? candida?ilor s? fie one?ti, sinceri, în timpul interviului ?i s? evite r?spunsuri formale
 • studen?ii sau proasp?t absolven?ii trebuie s? citeasc? atent anun?urile de recrutare ?i s? aplice cu responsabilitate
 • studen?ii sau proasp?t absolven?ii trebuie s? accepte ?i posturi de entry level pân? prind experien??
 • studen?ilor li se recomand? s? înceap? înc? din facultate cu un job part-time sau cel pu?in s? realizeze activit??i de voluntariat sau s? urmeze un program de intership care s? le dezvolte anumite abilit??i necesare la orice loc de munc?
 • studen?iilor sau proasp?t absolven?iilor li se recomand? s? nu se axeze în primul rând pe aspectul financiar atunci când sunt la început de carier?, ci mai degrab? pe dezvoltarea personal? ?i profesional? la primul loc de munc?, prin acumularea a cât mai multor abilit??i ?i cuno?tin?e practice
 • CV-ul trebuie s? fie personalizat, ar?njat, curat ?i s? cuprind? suficiente detalii despre candidat ?i backgroundul s?u (educa?ional, profesional, etc.)
 • în timpul interviului candida?ii trebuie s? dea dovad? de profesionalism: voce calm?, ?inut? îngrijit?, pozi?ie potrivit? pe scaun (relaxat?, dar nu neglijent?), s? cunoasc? toate informa?iile pe care le-au trecut în CV ?i s? poat? oferi informa?ii suplimentare cu privire la acestea

 

RAU JOB FAIR ESTE UN PROIECT ANUAL MARCA:

URA building

Universitatea Româno-American? este institu?ie de înv???mânt superior, persoana juridic? de drept privat ?i de utilitate public?, parte a sistemului na?ional de înv???mânt, fondat? în anul 1991, acreditat? prin lege în 2002, evaluat? de c?tre ARACIS cu calificativul “GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT” în anul 2010, calificativ ce a fost reconfirmat la reacreditarea din 2015, a c?rei misiune este s? ofere educa?ie ?i cercetare la un înalt standard de calitate, într-un climat intern stimulativ intelectual atât pentru studen?i, cât ?i pentru corpul profesoral.

URA are drept scop promovarea valorilor educa?ionale ale înv???mântului superior american pe fondul bogatelor tradi?ii ale înv???mântului românesc. Ini?iativa înfiin??rii Universit??ii Româno-Americane a apar?inut regretatului prof.univ.dr. Ion Smedescu, rector fondator al Universit??ii Româno-Americane ?i pre?edinte al Funda?iei Româno-Americane pentru Promovarea Educa?iei ?i Culturii.

Mai multe detalii despre Universitatea Româno-American? !

Privacy Preference Center