DESPRE RAU JOB FAIR

RAU JOB FAIR î?i propune s? contribuie la facilitarea inser?iei pe pia?a muncii a studen?ilor, masteranzilor ?i absolven?ilor, indiferent de Universitatea ?i facultatea de provenien??, creând un mediu de interac?iune concret între ace?tia ?i poten?ialii angajatori.

Evenimentul cuprinde pe lâng? activit??ile clasice de recrutare ?i selec?ie, desf??urarea în paralel a unor workshopuri tematice sus?inute de c?tre companiile expozante menite s? ofere informa?ii utile pentru dezvoltarea carierei în raport cu provoc?rile actuale ale mediului economic.

Evenimentul este organizat de c?tre studen?ii ?i masteranzii URA sub coordonarea dnei lect.univ.dr. Patricia Dodu, în colaborare cu Departamentul de Comunicare ?i PR din URA.

RAU JOB FAIR are loc în fiecare prim?var? la Universitatea Româno?American? cu sediul în Bld. Expozi?iei 1B, sector 1, Bucure?ti.

URA building

Universitatea Româno-American? este institu?ie de înv???mânt superior, persoana juridic? de drept privat ?i de utilitate public?, parte a sistemului na?ional de înv???mânt, fondat? în anul 1991, acreditat? prin lege în 2002, evaluat? de c?tre ARACIS cu calificativul “GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT” în anul 2010, reacreditat? cu acela?i calificativ în 2015, a c?rei misiune este s? ofere educa?ie ?i cercetare la un înalt standard de calitate, într-un climat intern stimulativ intelectual atât pentru studen?i, cât ?i pentru corpul profesoral.

URA are drept scop promovarea valorilor educa?ionale ale înv???mântului superior american pe fondul bogatelor tradi?ii ale înv???mântului românesc. Ini?iativa înfiin??rii Universit??ii Româno-Americane a apar?inut regretatului prof.univ.dr. Ion Smedescu, rector fondator al Universit??ii Româno-Americane ?i pre?edinte al Funda?iei Româno-Americane pentru Promovarea Educa?iei ?i Culturii.

Mai multe detalii despre Universitatea Româno-American? !

Privacy Preference Center